Další produkty

Akumulační nádrže

Akumulační nádrž je zařízení, které se používá jako sběrná nádrž na zachycení dešťových, splaškových nebo průmyslových odpadních vod pro jejich další využití, zpracování a případně zneškodnění.

Požární nádrže

Požární nádrž je zařízení, které se používá jako umělý zdroj požární vody v případech, kdy není možné zajistit požadované množství požární vody z veřejného rozvodu vody nebo z jiných přírodních zdrojů.

Vsakovací systémy

Při mnoha nových projektech se vyskytuje problém, kam odvést dešťovou vodu ze střech a zpevněných ploch. Plná kapacita stávající dešťové kanalizace neumožňuje připojení nových objektů a zvyšováním množství zpevněných ploch se snižuje možnost přirozeného vsakování vody. Tím se narušuje hladina spodních vod, zvyšuje se riziko záplav. Možností návratu dešťové vody zpět do země je použití vsakovacích systémů.

Retenční nádrže

Retenční nádrž je zařízení, které se používá na krátkodobé zadržení většího množství odpadní (dešťové) vody během přívalových dešťů s cíleně regulovaným odtokem zadržených vod do kanalizace nebo do málo vodnatého recipientu. Zařízení zabraňuje přetížení kanalizace nebo nežádoucímu zvýšení vody v recipientu, případně zabrání vzniku přívalové vlny. Na regulaci množství vytékající vody se do prostoru odtoku z nádrže instaluje regulátor průtoku nebo potrubí menší dimenze, než je dimenze přítokového potrubí.

Zásobníky pitné a užitkové vody 

Betonová nádrž na technologii

Nádrž se využívá k úschově technologických zařízení např. čerpadel bazénu, vodárničky u rodinných domů. 

Viac info: +421 907 677 178