Ďaľšie produkty

Akumulačné nádrže

Akumulačná nádrž sa používa ako zberná nádrž na zachytenie dažďových, splaškových alebo priemyselných odpadových vôd pre ich ďalšie využitie, spracovanie a prípadne zneškodnenie.

Požiarne nádrže

Požiarna nádrž sa používa ako umelý zdroj požiarnej vody v prípadoch, keď nie je možné zabezpečiť požadované množstvo požiarnej vody z verejného rozvodu vody alebo z iných prírodných zdrojov.

Vsakovacie systémy

Možnostou návratu dažďovej vody späť do zeme je použitie vsakovacích systémov.

Pri veľa nových projektoch sa vyskytuje problém, kam odviesť dažďovú vodu zo striech či spevnených plôch. Plná kapacita existujúcej dažďovej kanalizácie neumožňuje pripojenie nových objektov. Zvyšovaním množstva spevnených plôch sa znižuje možnost prirodzeného vsakovania. Tým sa samozrejme narušuje hladina spodných vôd, zvyšuje sa riziko záplav.

Retenčné nádrže

Retenčná nádrž sa používa na krátkodobé zadržanie väčšieho množstva odpadovej (dažďovej) vody počas prívalových dažďov s cielene regulovaným odtokom zadržaných vôd do kanalizačnej siete alebo do málo vodnatého recipientu. Zabraňuje preťaženiu kanalizačnej siete alebo nežiaducemu zvýšeniu vody v recipiente prípadne zabráni vzniku prívalovej vlny. Kvôli regulácii množstva vytekajúcej vody sa do priestoru odtoku z nádrže inštaluje regulátor prietoku alebo potrubie menšej dimenzie ako je dimenzia prítokového potrubia.

Zásobníky pitnej a úžitkovej vody 

Betónová nádrž na technológiu

Betónová nádrž sa využíva na úschovu technologických zariadení napr. čerpadiel bazénu, vodárničky pri rodinných domoch. 

Viac info: +421 907 677 178