Vsakovacie systémy

Možnostou návratu dažďovej vody späť do zeme je použitie vsakovacích systémov.

Pri veľa nových projektoch sa vyskytuje problém, kam odviesť dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch. Plná kapacita existujúcej dažďovej kanalizácie neumožňuje pripojenie nových objektov.

Zvyšovaním množstva spevnených plôch sa znižuje možnost prirodzeného vsakovania vody. Tým sa narušuje hladina spodných vôd, zvyšuje sa riziko záplav. .

+421 907 677 178